Apie žmogžudį ir ūkininko dukterį


Pasakos

Kitąsyk buvo toks turtingas ūkinykas. Tie ūkinykai vis, būdavo, klėty guli ir saugoja savo turtą. Jis turėjo teip visokio lobio daugybes ir gausiai pinigų. Dasižinojo vienas žmogžudis, kad pas tą ūkinyką yra gerai pinigų, o jis tuos pinigus klėty laiko ir pats joj guli. Tep tas žmogžudis, atėjęs pas tą ūkinyką, ėmęs praplėšė stogą, inlindo in klėtį. Ale pradėjo šunes lotie ir ėmė vaikščiot iš stubos, tai jam teip greit nenusidavė. Tai jis užsilipo an lentynos ir guli – laukia, kaip ateis ūkinykai gult, sumigs, tai jis juos papjaus ir viską laimėsiąs.
Ale ne po ilgam siunčia toj motina dukterį, kad aitų in klėtį atnešt kuodą pakulų. Toj merga, nubėgus in klėtį, tamsy nesugraibo. Sako: „Tai galbūt an lentynos motina sudėjo pakulas“. Ji pasistojo an skrynios ir graibo ranka an lentynos, kur tos pakulos. Ir užgriebė žmogaus galvą su barzda. Toj mergina kaip nebaili buvo, sako viena sau:
– Kaip pats nepadėjęs, tai ir negali rastie. Kur tik griebi, tai vis vyrų kanapės, o pakulų nerandu. Tuščia jų, rytoj šviesy rasu.
Ir išė iš klėties, užrakinus gerai klėtį. O kad atbėgo in stubą, pasakė, kad ji užgriebė an lentynos žmogų su barzda. Tep tas tuo ūkinykas davė žinią aplinkuj – subėgo žmonių. Atidarė klėtį – prie šviesos rado žmogžudį su dideliu peiliu gulint an lentynos. Sako tas žmogžudis:
– Tavo laimė, mano nelaimė. Aš tave būčia papjovęs.
Tuo tą žmogžudį nukraustė no lentynos, inkišo in dvikartę, nunešė in ažerą ir nuskandino.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/apie-zmogzudi-ir-ukininko-dukteri/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button