Pasaka apie arklį, levą ir kazoką


Pasakos

Ar­klys ga­nė­si pa­gal miš­ką ir pa­ma­tė at­ei­nan­tį le­vą. La­bai per­si­gan­do ir pra­dė­jo dre­bė­ti. Le­vas pri­ėjęs klau­sia:
– Dėl­ ko tu dre­bi?
Ar­klys:
– Kad bi­jau ka­zo­ko.
Le­vas:
– Kur yra ka­zo­kas?
Ar­klys sa­ko:
– Pa­sto­vėk čia bis­kį ir pa­ma­ty­si.
Le­vas sto­vi ir pa­ma­tė at­ei­nan­tį se­niu­ką uba­gą. Le­vas klau­sia:
– Ar tas ka­zo­kas?
– Tas bu­vo ka­zo­kum ki­ta­dos, bet da­bar jau neb ­ka­zo­kas.
Le­vas to­liau lau­kia ka­zo­ko ir pa­ma­tė at­ei­nan­tį vai­ką. Le­vas klau­sia:
– Čia jau tik­rai ka­zo­kas?
Ar­klys sa­ko:
– Ne, tas dar bus ka­zo­ku­mi.
Le­vas at­si­gu­lė ir vėl lau­kia. Ar­klys pa­ma­tė at­jo­jan­tį rai­tą su kar­du ir ki­tais pri­tai­sais ir sa­ko:
– O, tai tas ka­zo­kas, ku­rio aš bi­jaus.
Le­vas kad šo­ko ant at­jo­jan­čio žmo­gaus, tai ką tik nenu­me­tė nu ar­klio! Bet ka­zo­kas nenu­si­gan­do. Ji­sai pa­si­ėmęs muš­kie­tą ir pra­dė­jo šau­dy­ti le­vą, bet ma­ty­da­mas, kad le­vas ne­si­liau­na pul­ti ant jo, iš­si­ė­mė kar­dą ir pra­dė­jo muš­ti. Le­vas pail­sęs nu­bė­go į miš­ką, o ka­rei­vis nu­jo­jo to­liaus. Le­vas nu­ė­jo pas ar­klį ir sa­ko:
– Ir man bai­sus tas ka­zo­kas! Da kol spjau­dė, spjau­dė, tai dar nie­ko, ale kad pra­dė­jo lai­žy­ti (su kar­du), tai neiš­tvė­riau ir, pa­li­kęs jį, at­lė­kiau pas ta­vi.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-arkli-leva-ir-kazoka/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button