Pasaka apie berną ir gyvūnus


Pasakos

Tūlas pa­var­gęs ber­nas, ieš­ko­da­mas dar­bo, už­ėjęs pas vie­ną po­ną dva­re ir su­si­de­rė­jęs už pie­me­nį la­pes ga­nyt, o jei iš­ga­nys, ga­lė­si­ąs ves­ti po­no duk­te­rį. Tas ber­nas, ga­vęs iš to­kio se­nu­ko (Die­vo) to­kį vamz­de­lį, už­dū­da­vęs, ga­lė­jęs tas la­pes gi­rio­je ga­nyt ir vi­sa­dos na­mon par­va­ry­ti. Pagailo da­bar po­nui duot tą duk­te­rį ber­nui – da­vęs už tai ve­ži­mą auk­so, iš­lei­dęs jį. Bet gai­la po­nui ir duo­to­jo auk­so. To­dėl jis pa­lei­do pri­jau­kin­tus žvė­ris, pir­miau­siai vil­ką, pas­kui meš­ką, ga­lop ir le­vą, kad jį pa­vi­ję su­dras­ky­tų ir tą auk­są at­im­tų. Tą pa­si­vi­ju­sį vil­ką ber­nas įver­tęs aukš­ti­nin­ką į duo­bę. Tai meš­kai, su­ti­ku­siai mu­zi­kan­tu bū­ti ir no­rin­čiai, kad jai pa­plo­ny­tų pirš­tus, tas ber­nas kel­mą įskė­lęs, įki­šęs jos lo­pas, o kel­mas su­si­glau­dęs lai­kęs ją taip, kad jai kauk­ti rei­kė­ję. O vėl tam le­vui už­ka­bi­nęs ant kak­lo mai­šą, pri­kro­vęs ak­me­nų ­taip, kad jis pa­si­kelt ne­ga­lė­jęs.
Po­nas, ne­su­lauk­da­mas tą žvė­rių grįž­tant, siun­tęs tarnus, kad vy­tų. Tie, ra­dę žvė­ris, pa­liuo­sa­vę juos, ir da­bar ėmę jie drau­ge vy­tis.
Ber­nas, iš­gir­dęs že­mę dun­dant, nu­si­mo­vęs ke­li­nes ir, pa­si­ėmęs ran­kon, pa­si­len­kęs sto­vi. Le­vas be­bėg­da­mas pa­ma­tęs kel­nes ran­koj – ap­si­sto­jęs ir sa­kęs:
– Da­bo­kit, kas ten. Jūs ži­not, kad ten tas mai­šas, kur bu­vo ma­ne pri­slė­gęs. Aš neisiu: tas ir vėl pa­da­rys štu­ką.
Meš­ka ap­si­sto­jus ir su­ri­kus:
– Ei ei, veizė­kit, kas ten yra – spaus­tu­vai, kur bu­vo su­spau­dę ko­ją, – ne­isiu.
Ir vil­kas, pa­ma­tęs duo­bę, su­sto­jo. Ir vi­si grį­žo na­mon.
O tas ber­nas su tuom auk­su par­va­žia­vo į sa­vo tė­viš­kę.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-berna-ir-gyvunus/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button