Pasaka apie brolius ir seseris


Pasakos

Senuose laikuose gyvenę trys broliai ir trys seserys. Jųjų tėvas numirdamas pasakęs vyriausiam sūnui:
– Kai atvažiuos jaunikiai, tai neklausk nė pravardės ir leisk už jų.
Jisai teip ir padaręs. Ale, praėjus kokiam laikui, broliai ir šnekąsi:
– Nežinom, kur išleidom, – aisim ieškot.
Pasiėmę šarvus ir ginklus, išėję seserų ieškotų.
Vienas brolis bekeliaudamas radęs tokį dvarą. Tupi meška an vartų, o sesuva, pamačius brolį ateinant, sako:
– Kas aina, tai tegu aina – leisk.
Po valandėlės, su seseria pasikalbėjus, žiūro – per laukus kad ateina meška. Per vartus peršoko, pasivertė ponu ir atėjo vidun. Pačiai klausiant, ar jis nieko nedarytų jos broliui, jei jis pas ją ateitų, tas ponas sako, kad jis meiliai jį priimtų ir laikytų už tai, kad neklausė jo pravardės.
Antrosios sesers beieškodamas brolis rado tokį dvarą, ant kurio vartų tupėjo levas ir neleido. Sesuo, pamačius ir pažinus brolį, sako levui:
– Kas aina, tai tegu aina.
Ir brolis nuvėjo in pakajus. Ji sako:
– Tiek kelio negavai smerties, o dar gausi.
Ir paslėpė brolį. Ale žiūro – per laukus atbėga levas. Peršoko per vartus, žiūro – ateina ponas labai didelis. Jam davė valgyt, per valgį ir sako:
Kad ateitų mano brolis, ar tu jam nieko nedarytai?
O jisai sako:
– Nedaryčia nieko dėl to, kad jisai neklausė manęs, iš kur aš, koks – tai aš jį laikyčia iki smerti.
Ji atvedė, parodė, ir norėjo jį laikyt, bet jisai išėjo trečiosios sesers ieškot ir rado tokiame dvare, ant kurio vartų tupėjo varnas, o jos vyras sugrįžo namon varnu pasivertęs, ir t. t.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-brolius-ir-seseris/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button