Pasaka apie brolius su žvėrimis


Pasakos

Kar­tą bu­vę tė­vai la­bai ba­go­ti, tur­tų ga­la ne­ži­no­ję. Tu­rė­ję du sūnu: Pran­ciš­kų ir An­ta­ną. Tie­du sūnu sa­ką sa­va tė­vams:

– Ką mes čia dirb­si­va pas jus – nė jo­kių man­dry­bių neži­no­me.
Iš­ėję tuo­jaus miš­kan. Pa­si­ti­kę vil­ką. No­rė­ję jį nu­šaut, ale, jam pra­šant ir duo­dant vai­ką, nešo­vę. To­lyn be­ei­da­mu su­ti­kę meš­ką – ir ta, da­vu­si jam vai­ką, at­si­pra­šius. O ta­me miš­ke vi­so­kių žvė­rių bu­vę: „le­vų ir to­kių, kur bai­siau­si ant len­ciūgų lai­ko­mi“ – ir vi­si, kaip ir la­pė ir zui­kis, jiems da­vę po vai­ką. Bro­liams da­bar ei­nant, ir vi­sos žvėrys se­kę.
To­lyn beei­da­mu, jie pri­ėję du ke­liu, kur at­si­svei­kin­da­mu viens po vie­nu, kits po ki­tu me­džiu pa­ka­sę po bu­te­lį vy­no. Jei ka­da jie čion su­grįšią, jei ra­sią kat­ro vy­ną su­si­drums­tu­sį, tai tas nebūsiąs gy­vas. At­si­svei­ki­nę ir par­si­sky­rę, jie nu­ė­ję to­lyn.
Viens jų ra­dęs pa­ke­lė­je to­kį de­vyn­gal­vį sma­ką, pa­plo­vų ku­bi­le iš­rie­tė­ju­sį ir ma­rėn įlin­du­sį. Pran­ciš­kus ši­tą sma­ką, iš ma­rių iš­lin­du­sį, sa­vo žvė­ris pa­šau­kęs už­lai­dęs, ir tie puolę ant jo ir su­dras­kę. To­lyn beei­nant, jis su sa­vo žvė­ri­mis tūlos ra­ga­nos į ak­me­nis pa­vers­tas ta­pęs. Iš ši­tos ne­lai­mės jį vė­liaus kits bro­lis iš­va­da­vęs.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-brolius-su-zverimis/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button