Pasaka apie drąsius žvėris


Pasakos

Ai­na zui­kis per gi­rią ir sau švil­pau­ja. Su­si­tin­ka le­vą. Le­vas jam sa­ko:
– Ko tu švil­pau­ji? Aš, toks vy­ras, ne­švil­pau­ju, o tu švil­pau­ji!
Kaip duos jam per vie­ną au­sį, per ki­tą – zui­kis net ap­kvai­to! Ap­skun­dė zui­kis in sū­dą. Le­vas pa­si­va­di­no meš­ką ir vil­ką. Nu­vė­jo le­vas su sa­vo drau­gais in gi­rią ir lau­kia zui­kio at­ei­nant ant by­los. Lau­kia, lau­kia – nie­ko nema­tyt! In­si­li­po meš­ka in me­dį pa­žiūrėt.
– Ma­tau, – sa­ko, – at­ei­na vie­nas, at­si­ne­ša dvi di­de­li kar­ti, ki­tas at­si­ne­ša, ant pe­čių už­si­dė­jęs, du dal­giu, o tre­čias in ša­lis ke­lio šo­ki­nė­ja ir ak­me­nis ren­ka.
Pa­bū­go vi­si trys. Meš­ka iš me­džio nė neli­po, vil­kas in­lin­do in krū­mą, o le­vas lei­do­si bėgt. At­bė­go tik vie­na ka­tė. Pa­ma­čius ka­tė iš krū­mo vuo­de­gos ga­lu­ką kyš­tint, misly­da­ma, kad pe­lė, ir grie­bė. Vil­kas – su tuo krū­mu bėgt! Ka­tė nu­si­gan­dus šo­ko in me­dį. Meš­ka, pa­ma­čius at­bė­gant to­kią žvė­rį, kaip šoks iš me­džio – pil­vas trū­ko, ir pa­sti­po.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-drasius-zveris/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button