Pasaka apie drąsų kurpių


Pasakos

Vie­nas gir­tuok­lis kur­pius, ariel­ko­je dau­gy­bę mu­sių pri­gir­dęs, už­si­ra­šęs ant po­pie­rė­lės, prie kak­tos pri­li­pin­tos, kad jis pen­kis tūks­tan­čius „gy­vų daik­tų“ nu­žu­dęs, nu­ė­jo gi­rion ir čion sa­vo ta­ria­muo­ju vie­ku įbau­gi­no žmog­žu­džius, ku­rie jį už­mušt no­rė­jo. Iš čion ji­sai nu­ė­jo in dva­rą pas po­ną. „Po­nas, pa­ma­tęs, kad ant sy­kio tiek ga­li gy­ven­to­jų nu­žu­dy­tie, sa­ko:
– Tai eik, už­lipk ant stik­li­nio kal­no, ten ra­si le­vą, o jei tu jį už­mu­ši, tai ga­lė­si že­ny­tis su ma­no duk­te­ria.
Jis at­sa­kė:
– Ga­liu.
Pas­kui, nu­ė­jęs į kal­vę, da­vė pa­da­ryt by­lę. Pas­kui, par­ėjęs na­mon, pa­si­da­rė vi­nių du krep­šiu ir, vėl nu­ė­jęs pas kal­vį, da­vė pa­da­ryt grąž­tą. Pas­kui, pa­ė­męs tą vis­ką, nu­ė­jo pas kal­ną. Nu­ė­jęs pas kal­ną, pra­dė­jo gręžt su grąž­tu ir kalt vi­nis į sky­les, o kad jau, ant že­mės sto­vė­dams, nega­lė­jo pa­siekt, tai už­si­sto­jęs ant vi­nių ka­lė ir teip už­li­po ant pa­čio vir­šaus kal­no. Jam už­li­pus, le­vas klau­sė jo:
– Ko tu čia, žmo­ge­li, at­ėjai?
O jis at­sa­kė, kad
– No­riu im­tis su ta­vim.
Tas le­vas at­sa­kė:
– Ga­li­va.
Tas žmo­gus sa­ko:
– Ale kas čia im­tis – juk aš ži­nau, kad ta­ve įveik­siu! Be­ve­lyk pa­žiūrė­ki­va, kat­ras ge­riau įšvil­pia.
Tas le­vas sa­ko:
– Ga­li­va.
Le­vas kai su­švil­pė, tai vi­sas kal­nas su­dre­bė­jo ir tas žmo­gus par­vir­to.
– Ale kad aš švilp­siu, – sa­ko žmo­gus, – tai je­gu tu nu­kri­si nog kal­no... O kad nenu­kris­tum, tai reik akis už­riš­ti.
Už­ri­šęs akis le­vui kaip da­vė su by­le į gal­vą, tai tas le­vas dau­giau nekė­lė. Pas­kui tą le­vą nu­stūmė nog kal­no ir pats nu­li­po. Par­ėjęs į dva­rą, nu­ė­jo pas po­ną, sa­ko:
– Jau aš už­mu­šiau.“

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-drasu-kurpiu/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button