Pasaka apie gaidį


Pasakos

Pas vie­ną ūkinin­ką už­au­go toks di­de­lis gai­dys, kaip tro­ba, kad jį ne­ga­lė­jo iš­mai­tin­ti. No­rė­jo jį žy­dui par­duo­ti, bet žy­das jo di­du­mo ir bal­so nu­si­gan­do. Gai­dys pas­kui sa­ko:

– Ei­siu in dva­rą ant pie­tų.
Ir ėjo per miš­kus, kur su­ti­ko vi­so­kius žvė­rius, ku­rie klau­sė jo, kur ei­nąs. Su­ti­ko ir le­vą, ku­ris jį už­klau­sė:
– Kur tu, gai­dy, ei­ni?
– Ei­nu ant pie­tų dva­ran!
– Tai vesk ir ma­ne kar­tu! – pra­šė le­vas.
– Eik pas­kui!
Le­vas ėjo pas­kui, tei­po­gi ir ki­ti pir­miaus su­tik­tie­jie gy­vu­liai ėjo pas­kui.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-gaidi/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button