Pasaka apie karaliaus dukras


Pasakos

Vie­nas ka­ra­lius tu­rė­jęs tris la­bai ne­ti­ku­sias duk­te­ris. Kar­tą joms besė­dint po vie­nu me­džiu, jais pa­vo­gė sma­kas, kurs ant to pat me­džio tu­pė­jo, pa­si­ver­tęs in var­ną. Ka­ra­lius ap­gar­si­no, jei kas jo tais duk­te­ris at­ieš­ko­tų – o jos bu­vo kasžin kur nu­neš­tos in stik­li­nius kal­nus, – tai ga­lė­tų vie­ną ves­ti. At­si­ra­do toks žmo­gus, kurs ap­si­ėmė jų ieš­kot. Ale kaip tik jis iš­ėjo jų ieš­ko­tų, tai jį pa­grie­bė vė­su­la ir nu­ne­šė in to­kias grio­vas. Beai­da­mas to­lyn, jis nu­si­lei­do in to­kį ur­vą („šu­li­nį“), o ten bu­vo ka­ra­liaus duk­te­rys dar už tri­jų du­rių. Nu­si­lei­dęs in ur­vą, jis pa­ma­tė ten du di­de­liu le­vu, ku­riuo­du, re­gis, bu­vo pa­sta­ty­tu jais sau­got, ir nors tie le­vai no­rė­jo jį pra­ryt, jis vis­gi iš­gel­bė­jo tais duk­te­ris ir vie­ną jų­jų vedė.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-karaliaus-dukras/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button