Pasaka apie tris brolius ir jų žvėris


Pasakos

Taip vie­no­je pa­sa­ko­je trys bro­liai su se­se­ria iš­ėjo kar­tą ant me­džiok­lės ir su­ti­kę vil­ką no­rė­jo šaut, bet tas at­si­pra­šęs da­vė jiems vi­siems trims po vai­ką. To­kiu pat būdu jie ga­vo po vai­ką ir nog šer­no, la­pės, le­vo, zui­kio ir meš­kos. Kar­tą, žmog­žu­džiams no­rint nu­ga­la­bint vie­ną bro­lių, šis ant dūdu­tės, gau­tos nog žvė­rių, už­dūda­vo, žvė­ris šauk­da­mas. Tai gir­dė­da­ma pri­bė­go la­pė prie vil­ko, kir­to jam su vuo­de­ga per akis, o vil­kas tin­gė­jo kel­tis. Tai la­pė nu­bė­go pas le­vą, kurs, la­bai drūtas būda­mas, vi­sas greit žvė­re­les su­bu­di­no. Le­vas kaip tik šo­ko, ėmė du­ris iš­mu­šė, ir at­bė­go žvėrys ant dva­ro. La­pė tuo siū­lus, ku­riais bro­lio pirš­tai už­pa­ka­ly­je su­riš­ti bu­vo, nu­kan­do ir jį to­kiu būdu iš­gel­bė­jo. Iš­trū­kęs iš žmog­žu­džių ran­kų, tas žmo­gus su sa­vo žvė­re­lė­mis nu­vė­jo in ki­tą ka­ra­lys­tę ir ten ka­ra­liaus duk­te­rį iš­gel­bė­jo nog de­vyn­gal­vio sma­ko. At­ėjęs su sa­vo žvė­ri­mis pas ka­ra­lai­tę, sto­jo ties ma­rio­mis ir pa­ma­tė su de­vy­niom gal­vom iš van­dens sma­ką iš­ky­lant. Tai ma­ty­da­mi žvėrys pra­dė­jo iš pra­džios sma­ką bau­gint: la­pė, pa­vil­gius vuo­de­gą, li­e­jo van­de­niu in akis; meš­ka, pa­ė­mus su sa­vo ka­no­pa, me­tė jam ant akių; le­vas tei­po­gi lie­jo van­de­nį ant sma­ko. De­vyn­gal­viui iš van­dens iš­šo­kus, žmo­gus jį kir­to kir­to su kar­du. Pas­kui meš­ka trau­kė jį, o le­vas tuoj jį per­plė­šė, ir vi­si žvėrys jį iš­si­da­li­no.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-tris-brolius-ir-ju-zveris/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button