Pasaka apie vieną kupčiaus dukterį


Pasakos

Kitąsyk gyveno viename mieste labai turtingas kupčius. Jis turėjo vieną dukterį. O kaip ta jo duktė labai graži buvo, tai ją norėjo pajimt kad net trys jaunikiai. O toj merga visų trijų nekentė. O anie visi kabinosi prie jos. Ji išsimislio visus tris prigaut ir teip no jų atsikratyt. O anie vis nenustojo ją lankę. Tai ji pasako vienam:
– Ateik tu iš vakaro.
O kitam:
– Tu ateik vėliau, aplink devintą.
O kaip kitą pamatė, tam liepė ateit apė vienuoliktą valandą.
Ir teip, sulaukus vakaro, ateina viens. Sako toj merga jam:
– Jei tu išpildysi tą, ką aš tau prisakysu, tai tekėsu už tavęs.
O tas jaunikis sako:
– Viską išpildysu, ką tik liepsi.
– Na, tai tu nuveik čia in stubą, atsigulk gale stalo an suolo aukštinykas vietoj numirėlio ir gulėk tol, kol aš neateisu.
Nuvėjęs atsigulė ir užsidengė paklode.
Toliau ateina kits. Sako ji anam:
– Jei tu išpildysi, ką aš tau prisakysu, tai tekėsu už tavęs.
– Viską išpildysu, ką tik liepsi.
Sako:
– Pas mus apsinakvo koks keleivis ir numirė. Tai tu, uždegęs žvakę, tol klūpėk pas jį, kol aš ateisu.
Tas tuo, nuvėjęs in stubą, užsižiebė žvakę ir klūpo, poteriaudams už dūšią mirusio.
Vėliau atėjo trečias. Sako tam:
– Jei tu nori, kad aš už tavęs tekėčia, tai tu turi išpildyt, ką aš tau prisakysu. Tu nuveik pas klėtį, ten kabo jaučio skūra su ragais. Tai tu skūra apsisuk ir ateik keturpėkščias in stubą – pažiūrėk, kas ten yra.
Tas tuo nuvėjęs apsisupo skūra ir atlipa in stubą. O kad atdarė duris, tai skūra subraškėjo. Ans pamatė iš po paklodės, kad su ragais atlipa, – jis pamislio, kad velnias ateina jo nešt. Tas tuo sėdo an suolo ir – per langą! O šits pamatė, katras žibino, kad numirėlis atgijo, tas – paskui jį! O tas su skūra, nežinodams, kas čia pasidarė, – ir tas per duris, pametęs skūrą pabėgo.
Matydami, kad jau jie visi apgauti, daugiau jau jie pas tą mergą neatėjo.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-viena-kupciaus-dukteri/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button