Pasaka apie vieną sūnų be dalies


Pasakos

Gyveno vienas žmogus su pačia. Jie turėjo tris sūnus. Kaip tie vaikai užaugo, du buvo labai išmintingi del to, kad jiems viskas sekėsi, o tam trečiam niekas nesisekė, jis neturėjo jokios dalies. Insipyko tam sūnui be jokios dalies besivalkiojant – sako tėvui:
– Matai, tėvai, kad jau man čia pas tave – ne gyvenimas, aš nieko negaliu veiktie neturėdams jokios dalios. Aisu in svietą – mažu kur patiksu sau dalį.
– Gerai, – tėvai an to sutiko. Prirengė jam krepšį maisto ir dar da davė jam kelis grašius an kelio ir išleido.
Paėjęs gerą galą no namų, žiūri, kad jau jo tam krepšy nieko nėra. Pažiūr in kišenius – ir tų kelių grašių jau pas jį nėra. Jau jis nor ir valgyt. Ale ką jis darys – aina toliau. Pakelėje užėjo pas vieną žmogų, prašydams, kad jam duotų valgyt. Kas davė, kas neduoda nieko:
– Toks jaunas – negali dirbtie? Ir nereiks prašinėtie maisto.
Aina toliau verkdams – patiko tokią senukę. Sako:
– Kur aini, vaikeli?
Sako:
– Ainu dalies ieškodams. Man nieks nesiseka, aš neturu dalies. Aš jau dabar an to atėjau, kad jau nė maisto niekur negaunu.
Senukė, išėmus iš krepšio, davė jam kamputį duonos, sako:
– Te, pasidrūtyk.
O kad tas vaikins suvalgė, sako toj senukė:
– Žinau aš tavo padėjimą. Tu kad ir aini ieškot dalies, ale jau jos nerasi. Tu tik iš pačios dalies gyvęsi. Gali grįžt atgal – tuo apsipačiuosi ir jau teip nevargsi kaip dabar.
O kaip tik sugrįžo namo, tuo jam pasitaikė nuveit in žentus, ir gyveno iš pačios dalies. Ką tik sėdavo ar dirbdavo – vis an pačios dalies. Ir tapo dideliai bagotas.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-viena-sunu-be-dalies/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button