Pasaka apie karalienės vaikus


Pasakos

Vie­ną kar­tą, ka­ra­lie­nei so­de su vai­kais be­vaikš­ti­nė­jant, iš­ti­ko vie­su­la ir nu­ne­šė ją. Su­va­žia­vo vi­si ka­ra­liai ir nu­ta­rė, kad vai­kai ai­tų jos ieš­ko­ti. Iš­ėjo. Ėjo ėjo, da­ė­jo to­kį kal­ną, kad nie­kaip nega­li per­eit. Ale vaikš­čio­jo jie apė tą kal­ną apė tris die­nas. Ale jau­niau­sias ra­do va­na­go na­gus. Už­li­po an kal­no su tais na­gu­čiais. Ji­sai pas­kui pa­da­vė bro­liams, ir vi­si už­li­po.
– Tai dar, – sa­ko tas jau­niau­sias, – jūs čia pa­bū­kit ant kal­no, o aš ai­siu ieš­kot.
Ir ai­na ieš­kot. Ale jis ėjo to­li, da­ė­jo to­kį šal­tį bai­sų – ką tik gy­vas išė. Ale pas­kui jis nu­li­po no to kal­no. Ėjo ėjo, da­ė­jo to­kį karš­tį bai­sų – kaip tik išė. Ale pas­kui kad daė smar­vę, kad, už­si­ė­męs no­sį, pus­gy­vis vos išė. Teip dar to­liau be­ai­da­mas ra­do dva­rą, kur no to­kios pa­nos su­ži­no­jo, kad dar ki­ta­me dva­re jam ki­ta pa­na pa­sa­ky­sian­ti, kur jo mo­ti­na gy­ve­na. Ant­ro­ji pa­na jam iš­pa­sa­ko­jo, sa­ko:
– Kaip nu­vei­si, tai ra­si du­ris ir du le­vu, ir sto­vi ba­li­ja vy­no ir kau­šas. Tai, – sa­ko, – pa­kau­šiu du­ris už­da­ryk, o kak­ta atda­ryk. Ir bus dvy­li­ka du­rų ir prie kož­nų du­rų – le­vai, tai vi­sus pa­gir­dy­si. Ir žiūrėk, kad neat­si­grįž­tai...
Iš čion iš­ėjęs, ji­sai ėjo ėjo, da­jė­jo tą dva­rą, tai tu­vai* ra­do du­ris ir le­vus. Jis jiem pa­da­vė kau­šą vy­no, du­ris kak­ta at­si­da­rė, pa­kau­šiu už­da­rė. Pas­kui per dvy­li­ką du­rų ėjo ir tei­po­gi vi­sur teip pa­da­rė, kaip jam sa­ky­ta bu­vo, ir at­ra­do sa­vo mo­ti­ną, su ku­rios pa­gel­ba jis kar­du nu­kir­to gal­vą tam sma­kui. Pas­kui vi­sai dvy­li­kai le­vų nu­kir­to gal­vas, pa­ke­liui pa­si­ė­mė drau­ge tied­vi pa­ni. At­ėję pas tą kal­ną, kur bu­vo jo bro­liai li­kę, su tais na­gu­čiais už­li­po ant jo ir vi­si su­grį­žo in sa­vo tė­vo dva­rą.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-karalienes-vaikus/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button