Pasaka apie kareivį


Pasakos

Vie­nas sūnus, ati­tar­na­vęs ka­ru­me­nė­je dvidešimt penkis me­tus, su­grį­žęs na­mon, ra­do tė­vą mi­ru­sį, o mo­ti­ną gy­ve­nant su žmog­žu­džiais, ku­rie veik pa­si­ry­žo jį nu­žu­dyt. Jie pa­mo­ki­no, kad moti­na ap­si­mes­tų li­ga ir siuns­tų jį vais­tų par­nešt vil­kės, meš­kės, le­vės pie­no. Sūnus, su muš­kie­ta gi­rion iš­ėjęs ant me­džiok­lės, su­tin­ka tais žvė­ris, nor nu­šaut – tos jam duo­da pie­no ir po trū­be­lę, ant ku­rių už­trū­bi­jus, jos pri­ža­da at­eit jam pa­tar­nau­tie. Mo­ti­na, jau ne­va nog to pie­no pa­svei­kus, siun­čia jį žmog­žu­džių dva­ran obuo­lių par­neš­tų. O tas dva­ras bu­vo ap­sup­tas tri­mis sie­no­mis: ge­le­ži­ne, si­dab­ri­ne ir auk­si­ne. Su kumš­čia dva­ro var­tus iš­grio­vęs, jis dva­ran inė­jęs ir so­de obuo­lių pa­si­skynė. Pa­ma­tęs iš­lauž­tus var­tus, žmog­žu­džių viens, ge­le­žia ap­si­ren­gęs, iš­ėjo pa­žiūrėt. Žmo­gus, jį pa­ma­tęs, tuo­jaus už­trū­bi­jo, ir at­bė­go vil­kai, meš­kos ir le­vai ir ap­sto­jo jį. Žmog­žu­džiui pri­siar­ti­nant, jį tuoj vil­kai su­dras­kė. Ki­tą at­ei­nant – meš­kos, tre­čią – le­vai. Tuom tar­pu tas žmo­gus iš iš­gąs­ties gu­lė­jo ap­mi­ręs. Ko­vai pa­si­bai­gus, le­vas jį pa­glos­tė, ir šits at­gi­jo. Ta­da jis ati­da­vė vil­kams, meškoms ir le­vams trū­be­les, ke­lia­vo na­mon ir par­ne­šė mo­ti­nai rei­ka­lau­tų obuo­lių.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-kareivi/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button