Pasaka apie kirtėją ir gyvūnus


Pasakos

Vieną kartą kirtikas, malkas miške bekirsdamas, ir pamatė – kiaunė bėga. Tas tuojaus su kirviu – paskui. Bet bevydamas nesugavo ir tik paklydo. Klydo klydo – pradėjo temti. Dabar – norint ar nenorint – buvo diktas medis, toks išdubęs medis, – ir pasiliko per naktį ant oro, ant žemės nebedrįso miegoti, bijodamas teip nakvoti. Bet – tas galėjo būti trumpai prieš auštant – šis girdi: žemai nepaprastas lermas. „Kad tave velniai! Ką tada jie ten ėda?“ Žiūri – levas, kurtas, katinas, aras, skruzdė, gaidys, žvirblis ir musė, atradę kritusį briedį, viens per antrą šauk: „Aš jį apgiedosiu!“ – „Ne, aš jį apgiedosiu!“ Visi dabar iš briedžio priežasties nusistebėjo. Musė visą laiką tada stovėjo ausyje, kurtas šę ir čia bėgiojo skrejodamas. Skruzdė ir aras (erelis) gyveno nebetoli kaimynystėje. Katinas vėl draugas buvo su briedžiu, gerai pažinstamas ir gaidys – tas tik stebiasi ir šaukia į būrį:
– Ar jums tinka, ar netinka, bet mano tai geras balsas!
Malkų kirtikas, prie eglės prisiglaudęs, klausosi klausosi, kas čia geriaus pabaigs, gal vienas, gal kitas. Ką čia pamatys – sušuko žemyn:
– Citite – laimėjimas mūsų! Kas nor, tegieda, o kas – negieda...
Malkų kirtikas, per trumpą laiką apdūmojęs, išsyk suriko:
–Ką aš jums čia ketinu pasakyti – man pačiam reikia apgiedoti, kitaip briedį nepalaidosiu.
– Tas yra teisinga! Tas teip ir turi būti! – visi sušuko vienu balsu.
Per teip gudrų nusprendimą kiekvienas apsiima jam gerai užmokėti, kiekvienas atiduoda ką nors iš savo spėkų. Jei ko jam reikės, tai lai primena vieną ar antrą – tuojaus galės pavirsti, ar in levą, ar in musę, ar in kurtą, arba gaidį.
Gerai, – malkų kirtikas apgiedojo briedį, kad net visas miškas suskambėjo, ir tada, palikus jam levu, kiti iš miško išsidangino.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-kirteja-ir-gyvunus/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button