Pasaka apie lapę, levą ir žmogų


Pasakos

Sy­kį su­ti­kus la­pė le­vą pa­sa­ko­jo jam, kad žmo­gus la­bai drū­tas: jis su sa­vo iš­min­čia vi­sus žvė­ris ap­ga­li ir kiek­vie­nas žvė­ris tu­ri žmo­gaus lenk­tis, pa­ma­tęs iš ­to­lo. O le­vas sa­ko la­pei:
– Kad tik aš jį ga­lė­čia ma­tyt, aš jį tuoj su­dras­ky­čia in ma­žus kąs­nius.
Sa­ko la­pė:
– Jei tu teip no­ri žmo­gų pa­tik­tie, tai tu ry­toj anks­ti at­eik pas ma­ne, tai aš tau pa­ro­dy­su žmo­gų.
Le­vas, anks­ti pa­šo­kęs, at­bė­go pas la­pę. La­pė nu­ve­dė jį ant to­kio ke­lio, kur, bū­da­vo, kas ry­tas te­nai pra­ei­da­vo me­din­čius. Bet tuomsyk pir­miau­sia ėjo se­nas žmo­gus. Klau­sė le­vas:
– Ar tai ši­tas žmo­gus?
La­pė sa­ko:
– Šits tai bu­vo žmo­gus.
To­liau tuom ke­liu ėjo vaiks. Klau­sė le­vas:
– Ar ne šits žmo­gus?
Sa­ko la­pė:
– Da šits bus žmo­gus.
To­liau ėjo me­din­čius su muš­kie­ta ant pe­ties, o prie šo­no pa­si­ka­bi­nęs di­de­lį pei­lį. Klau­sė le­vas:
– Argi ne šits žmo­gus?
O la­pė sa­ko:
– Šits – tai žmo­gus. Tu ga­li ant jo už­pul­tie, o aš bėg­su in vo­lą pa­si­slėp­tie...
Tas le­vas me­tė­si prie me­din­čiaus, o me­din­čius, kaip tik už­ma­tė le­vą, tuoj muš­kie­tą no pe­čių, šo­vė iš abie­jų vamz­džių le­vui in gal­vą. Bet kaip ne kul­kom bu­vo už­tai­sy­ta, tai le­vas su­dras­ky­tu snu­kiu šo­ko prie jo, o anas, teip grait ne­tu­rė­da­mas kuom šaut, pei­liu jį per­dū­rė. Bet le­vas da iš karš­čio nu­bė­go pas la­pę. Klau­sė la­pė:
– O ką, ar ap­ga­lė­jai žmo­gų?
Sa­ko le­vas:
– Kad jį ne­ga­li ap­ga­lė­tie. Aš kaip tik prie jo bė­gau, tai jis, nu­si­jė­męs no pe­čių laz­dą, kaip pūs­te­rė man in akis kaip ir ko­kiais le­dais, kad man net snu­kį su­dras­kė. Ale bet aš puo­liau­si prie jo jau iš ­tik­rų­jų, tai jis ten ko­kį švie­sų šon­kau­lį iš­si­trau­kė iš šo­no ir per­dū­rė ma­ne...
Tai iš­ta­ręs le­vas par­vir­to ne­gy­vas. O me­din­čius, at­si­vi­jęs le­vą ra­dęs jau negy­vą, jam skran­dą nu­vil­kęs nu­si­ne­šė sau, o pas­kui, le­vo skran­dą bran­giai par­da­vęs, pir­ko sau gar­sų ra­gą ir su tuo li­ku­sį am­žį trū­bi­jo gi­rioj.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-lape-leva-ir-zmogu/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button