Pasaka apie levą, uodą ir žmogų


Pasakos

Vie­ną kar­tą var­mas klau­sia le­vo, ar jis yra ma­tęs žmo­gų. Le­vas at­sa­ko, kad ne. Tu­met var­mas aiš­ki­na, kad žmo­gus yra stip­riau­sis su­tvė­ri­mas ant že­mės, nes kad var­mui už­de­da nors vie­ną sa­vo pirš­tą, tai jam vi­si kau­lai su­traš­ka. Le­vas sa­ko no­riąs žmo­gų pa­ma­ty­ti ir su ju­mi sy­la pa­si­ly­gin­ti, to­dėl pra­šo var­mo pa­ro­dy­ti sau žmo­gų. Var­mas sa­ko:
– Ge­rai, pa­ro­dy­siu. Ei­kiam ša­lia ke­lio, kur žmo­nės vaikš­čio­ja. Ten pri­gul­si­me krū­muo­s. Kaip eis žmo­gus, aš tau jį pa­ro­dy­siu.
Teip ir pa­da­rė. Ei­na vai­kas. Le­vas klau­sia:
– Ar tai tas žmo­gus?
Var­mas sa­ko:
– Ne, bet jis bus žmo­gu­mi, tik da­bar ju­mi nė­ra.
Pas­kui ei­na se­nas uba­gas. Le­vas vėl klau­sia, bet gau­na nuo var­mo at­sa­ky­mo, kad tas jau yra bu­vęs žmo­gu­mi, bet da­bar ju­mi nė­sąs.
To­liaus jo­ja ka­rei­vis, ap­si­gin­kla­vęs su muš­kie­ta ir kar­du. Tu­met var­mas le­vui sa­ko:
– Ot tas tai yra žmo­gus. Eik su ju­mi pa­si­tik­ti, jei no­ri sy­lo­mis pa­si­ly­gin­ti.
Le­vas iš­šo­ko iš krū­mų ir už­sto­jo rai­te­liui ke­lią, Pra­si­dė­jo mū­šis tarp jųd­vie­jų. Ka­rei­vis vi­sų pir­ma šo­vė le­vui į kak­tą. Bet le­vas ne­iš­vir­to. Ta­da ka­rei­vis, iš­si­trau­kęs šob­lę, pra­dė­jo le­vą ka­po­ti į gal­vą, spran­dą ir ki­tur. Le­vas ne­iš­tu­rė­jo ir ga­vo bėg­ti. Pa­grį­žęs prie var­mo, pri­pa­ži­no, kad žmo­gus yra la­bai stip­rus. Sa­ko:
– Kad at­si­krankš­tęs spjo­vė man į kak­tą, tai vi­si sma­ge­nys man su­dre­bė­jo. Pas­kui kaip su lie­žu­viu pra­dė­jo man ke­te­rą lai­žy­ti – vi­są su­kru­vi­no. Ne­ga­lė­jau il­giau iš­ken­tė­ti ir tu­rė­jau pa­bieg­ti. Da­bar tai ži­nau, kas tai yra žmo­gus.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-leva-uoda-ir-zmogu/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button