Pasaka apie liūtą ir ežį


Pasakos

Pas mus, sa­ko, ki­tąsyk se­no­vė­je bu­vę le­vai, ir jei jie čia iš­ny­kę, tai ažys kal­tas.
Vie­ną sy­kį le­vas, su­si­ti­kęs ažį, klau­sė jo, kas per vie­nas, ir, kaip ažys pa­si­sa­kė esąs la­bai grei­tas, kal­bi­no jį lenk­tyn. Ažys su­ti­ko:
– Ko­dėl, – sa­ko, – neit su ta­vim lenk­tyn?..
Su­sto­jo abu ant kal­ne­lio ir jau pa­si­leis bėg­tie. Kaip tik le­vas tai­sė­si šokt, ažys tik capt ir in­ki­bo jam in vuo­de­gos ga­lą. Le­vas, nu­bė­gęs ga­na to­li, su­sto­jo ir kaip tik ap­si­su­ko at­ga­lios, kad pa­ma­ty­tų, kur ažys din­gęs – ar da jis bė­ga ir kaip to­li jau būtų jį pra­len­kęs, ažys, le­vo vuo­de­gą pa­lei­dęs ir už­pa­ka­ly­je sto­vė­da­mas, su­ri­ko:
– Jau aš čia!
Žvė­rių ka­ra­lius bai­siai su­py­ko, kad toks nie­kam ne­ver­tas su­tvė­ri­mas jį pra­lenk­tie tu­rė­jo, – iš gė­dos teip ir din­go iš Lie­tu­vos.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-liuta-ir-ezi/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button