Pasaka apie liūtą ir vilką


Pasakos

Liūtas, ma­ty­da­mas vil­ką iš­ti­ki­mai tar­nau­jant ir no­rė­da­mas jam už­mo­kė­ti, ta­rė į jį:
– Te tau, vil­ke, že­mės, ga­lė­si ar­ti, sė­ti.
O vil­kas pa­klau­sė:
– O da­bar val­gy­siu?
– Ne, dar ne, vil­ke­li, pir­ma ja­vai iš­digs, pri­noks, tuo­met nu­pjau­si...
Vil­kas vėl šau­kia:
– O da­bar val­gy­siu?
– Ne, dar ne, su­ri­ši į pė­dus, iš­džio­vys vė­jas, reiks su­vež­ti į dar­ži­nę...
Vil­kas su­šu­ko:
– O da­bar val­gy­siu?
– Ne, dar ne, reiks iš­kul­ti, grū­dus nu­vežti į ma­lū­ną su­mal­ti...
Vil­kas, ne­be­ga­lė­da­mas su­lauk­ti, kuo­met ga­lės val­gy­ti, at­si­sa­kė nuo že­mės gy­ve­ni­mo.
– N’o, ką, ne­no­ri? – ta­rė liūtas ka­ra­lius. – Ra­si ga­nyk­lo­je ku­me­lę su ku­me­liu, tai jau tą ku­me­lį su­val­gyk!
Ei­na vil­kas prie tos ku­me­lės. Ku­me­liu­kas už­lin­do po ku­me­lės, o ku­me­lė iš­si­vy­pu­si puo­la ant vil­ko. Vil­kas šo­ko iš už­pa­ka­lio – ku­me­lė kaip spy­rė, vil­kas tik dulkt ir, pas­kui pa­šo­kęs, drykt prie ku­me­lės, bet nė­kaip ne­ga­li jos įveik­ti.
Grįž­ta vil­kas prie liū­to ka­ra­liaus, skun­džias, ne­įvei­ki­ąs ku­me­lės.
– N’o, kad nė­ko ne­pa­da­rai ku­me­lei, – ta­rė liū­tas, – tai eik į pie­vas, te­nai ga­no avis. Pa­si­skirk pa­tį di­dį­jį avi­ną ir su­val­gyk!
– Ge­rai, bet kasžin?
Ei­na vil­kas prie di­džio­jo avi­no ir sa­ko jam:
– N’o, avi­nė­li, liū­tas ka­ra­lius lie­pė man ta­ve su­val­gy­ti.
Kad jau lie­pė, tai jau nė­ra ko steng­ties. Ne­si­sten­gė avi­nas, bet ėmė ge­ruo­ju mels­ti:
– Ma­no vil­ke­li, ma­no bro­le­li, ne­val­gyk ma­nęs po tru­pu­tį, ne­ga­dink ma­no kai­lio. Ver­čiaus eik į pa­tvo­rį, at­si­remk ir iš­si­žiok – aš vie­nu kar­tu svei­kas įšok­siu tau į pat ger­klę.
Vil­kas nu­ė­jo, at­si­rė­mė į tvo­rą ir iš­si­žio­jo. Avi­nas at­si­by­gė­jo – takšt vil­kui į nas­rus ir teip už­dro­žė ra­gais, jog tas po po­ros va­lan­dų te­at­si­bu­do. Kol vil­kas mie­go­jo, avi­nas nu­lė­kęs pa­si­slė­pė.
At­si­bu­dęs vil­kas žval­gos – nė­kur nė­ra avi­no. At­si­sė­dęs krai­po gal­vą, dai­ros mar­mė­da­mas:
– Ar aš­ jį su­val­giau, ar ne?.. Tur­būt su­val­giau“.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/pasaka-apie-liuta-ir-vilka/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button