Pasaka apie nepaprastus kailinius


Pasakos

Ki­tą kar­tą bu­vęs toks sens ka­ra­lius, tu­rė­jęs vie­ną duk­te­rį. Na, tai jis ėmęs už­si­au­gi­nęs sa­vo gal­voj la­bai di­de­le utė­lę ir nu­pe­nė­jęs, už­mu­šęs ją ir iš jos skū­ros pa­siū­di­nęs kai­li­nius tai sa­vo duk­te­riai, įdė­jęs juos į skry­nę, už­ra­ki­nęs ir iš­lei­dęs po vi­są svie­tą ži­nias: kad kas tik­tai įspės, iš ko­kių kai­lių duk­te­riai kai­li­niai pa­siū­ti, tai gaus jo duk­te­rį ir vi­są ka­ra­lys­tę, o kas ne­įspės, tai tam iš nu­ga­ros du rė­žiu iš­rėši­ąs ir mie­ži­nių pe­lų pri­sū­dy­siąs.
Iš­gir­dę to­kią nau­jie­ną, pra­dė­ję pas tą ka­ra­lių va­žiuot, jot ka­ra­lių, ku­ni­gaikš­čių ir vi­so­kių po­nų sūnūs. Ale nieks neįspė­ja, o tas ka­ra­lius visiems rė­žęs ir rė­žęs po du iš nu­ga­rų rė­žiu ir mie­ži­niais pe­lais kož­nam pri­sū­dęs.
Už­si­no­rė­jęs terp ki­tų ir toks kvai­lys lai­mės ieš­kot ir – at­spė­jęs. Ale ka­ra­liaus duk­tė sa­kan­ti:
– Aš ge­riau ei­siu už sa­vo le­ko­jaus, nė kad už to­kio ap­si­lei­dė­lio, šlamš­to – ge­riau jį įmes­kit į le­vų duo­bę, tai jo ir ne­be­bus...
Kaip tik tar­nai jį įme­tę į tą le­vų duo­bę, tuoj miegs iš jo akių strykt į le­vų akis – vi­si le­vai už­mi­gę ir mieg­ti, o šis po jų tar­pą vaikš­čio­jąs.
Da­bar jau ji no­rin­ti te­kėt už to le­ko­jaus, ale ka­dan­gi ir tas la­bai jai pa­si­try­ši­nęs, ji sa­kan­ti:
– Ge­riau bū­čiau už ano iš­ėjus, kur lie­piau į levų duo­bę įmes­ti, nė kad už ši­to bjau­ry­bės. Ei­kit, žiūrė­kit, gal da ans gyvs tebėr le­vų duo­bėj...
Tuoj vi­si nu­bė­gę, žiūrią – gyvs, vi­si le­vai mie­gą. Tuoj lie­pus jį iš­im­ti, o įmes­ti tą sa­vo le­ko­jų. Tie le­vai al­ka­ni bu­vę – tą le­ko­jų grie­bę ir su­dras­kę. O šį kaip ap­tai­sę ka­ra­liš­kai, teip gra­žus pa­li­kęs, pa­ti­kęs ka­ra­lai­tei ir ją ve­dęs.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/03/pasaka-apie-nepaprastus-kailinius/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

1 komentaras  

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button