Senis ir žvėrys


Pasakos

Kad Kre­pe­lių dva­re nak­ti­mis obuo­lius vis nu­krės­da­vo, o sar­gai nė­kaip nu­da­bo­ti ne­ga­lė­jo, at­si­ra­do se­nis da­bo­ti po­no so­dą už tris šimtus rub­lių ir tris pū­rus ru­gių. Anas bu­vo di­dis mu­zi­kan­tas. Šil­dė­si prie ug­nies ir žai­dė, o čia at­ei­na vil­kas, ku­ris pra­šė, kad se­nis jam nu­ga­rą liau­nes­nę pa­da­ry­tų.
– Ge­rai, – sa­ko.
Pa­ė­mė vir­vę, už­nė­rė jam ant kak­lo, tvo­jo jį su pa­ga­liu, kad net oda nuo nu­ga­ros nu­si­nė­rė.
Žvė­rių ka­ra­lius, vil­ko par­grįž­tant ne­su­lauk­da­mas, siun­tė la­pę pa­si­tei­rau­tų. La­pė at­ėjus vėl pra­šo senio, kad jai kak­lą liau­nes­nį pa­da­ry­tų. Se­nis, už­nė­ręs vir­vę už jos ko­jos, iš­tvo­jo ją smar­kiai. At­siuns­tas bu­vo lo­kys (meš­ka), kad pa­si­tei­rau­tų, ko­dėl anie­du ne­at­ei­na. Lo­kys at­ėjęs pra­šė se­nio, kad jam liau­nes­nius pirš­tus pa­da­ry­tų. Se­nis, per­skė­lęs ky­liais me­dį, lie­pė lo­kiui pirš­tus in ply­šį su­kiš­ti. Žvė­rių ka­ra­lius („zvē­ru ķē­niņš") le­vas, sa­vo tar­nų su­lauk­ti ne­be­ga­lė­da­mas, su­py­kęs pats in so­dą at­ėjo, bet jau au­šo, per tat se­nis ga­vo pas pa­čią na­mon iš­trūk­ti.
Le­vas, at­ra­dęs pus­gy­vius tar­nus ant že­mės be­gu­lin­čius ir su­ži­no­jęs, kad tai jiems teip blo­gai toks se­nis pa­da­ręs, iš­siun­ti­nė­jo sa­vo pa­siun­ti­nius in vi­sas pu­ses, kad tą se­nį su­gau­tų. Se­nis bu­vo gud­rus. Pa­ma­tęs, kad vil­kas at­ei­na, pat­sai marš­ki­nius nu­si­vil­ko ir lie­pė pa­čiai tą pat pa­da­ry­ti. Pa­ė­jo re­peč­ka pli­ki ir su­kri­to ant že­mės, nu­duo­da­mi ne­gy­vus. Vil­kas pa­ma­tęs nei ar­tyn nėjo, tik pa­grį­žęs ka­ra­liui pa­sa­kė, kad se­nis su sa­vo pa­čia gu­lį ant žemės ne­gy­vi, be odos.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/03/senis-ir-zverys/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button