Stiprus sūnus ir ponas


Pasakos

Bu­vo viens stip­rus sūnus, kurs pa­jie­gė an­žuo­lą iš šak­nų iš­rau­ti ir teip daug val­gė, kad mo­ti­na, ne­be­ga­lė­da­ma jį išmai­tin­ti, lei­do svie­tan. Su­ly­go jis pas po­ną tar­nau­ti už vie­ną plau­ką. Ka­dan­gi jis la­bai daug ėdė, tai po­nas, no­rė­da­mas nuo jo nu­si­kra­ty­ti, siun­tė jį ma­lūnan, kad jį vel­niai nu­žu­dy­tų. Jis ma­lū­ną nuo vel­nių at­ėmė. Ki­tą kar­tą anas bu­vo siuns­tas pas ben­do­rių ku­bi­lą tai­sy­tų, o pas tą ben­do­rių bu­vo le­vas, ku­ris tu­rė­jo jį su­dras­ky­ti. Tas sūnus, su­plė­šęs tą levą in šmo­tus kaip ėru­ką, na­mon su­grį­žęs, po­nui pa­sa­kė, kad jis ben­do­rių su­dras­kęs. Nu­si­gan­dęs po­nas siun­tė jį pas ka­ra­lių su laiš­ku, kad jį su ka­ru­me­ne nu­šau­tų. Sūnus ir anuos nu­ga­lė­jo. Pa­grį­žęs na­mon, nu­kir­po po­nui su­lyg­tą plau­ką, per ką, jį nu­ga­lė­jęs, pa­si­li­ko pats po­nu.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/03/stiprus-sunus-ir-ponas/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

2 komentarai  

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button