Stiprus sūnus


Pasakos

Vie­na mo­ti­na tu­rė­jo la­bai stip­rų sūnų, ku­ris ga­lė­jo daug pa­kel­ti. Tas ne­šė kar­tą iš to­li na­mon tris pūrus ru­gių. Nak­čiai už­ėjus, pa­dė­jo prie kar­če­mos du­rių tuos ru­gius, o pats kar­če­mo­je at­gu­lė. Kiau­lės su­ėdė tuos ru­gius, o ta­me tar­pe dvylika už­mu­šė­jų už­puo­lė ant kar­če­mel­ny­ko, nuo ku­rių tas sūnus at­gy­nė. Už tą kar­če­mel­ny­kas da­vė jam tris pū­rus auk­so.
Pas­kiau sūnus su­ly­go būti pas vie­ną ka­ra­lių dy­kai tris me­tus, kad tik tu­rė­tų va­lią ka­ra­lių po to lai­ko tris kar­tus už­gau­ti. Prie dau­gel ki­tų dar­bų rei­kė­jo nuo vel­nio at­gau­ti ma­lūną ir jį su­tai­sy­ti. Prie to ma­lū­no su­tai­sy­mo rei­kė­jo sie­no­jo (rans­to). Sūnus ne­šė rans­tą ant pe­čių prie ar­klio, kad jį nu­vež­tų, bet ar­klio ne­ra­do. Du le­vu tuo­mi tar­pu ar­klį su­ėdė, pa­kol anas rans­tą at­ne­šė, ir, sto­vė­da­mu prie kaulų, rė­kė. Stip­ru­sis sūnus pa­kin­kė tuo­du le­vu, nu­ve­žė prie ma­lū­no rans­tą, su­tai­sė ma­lū­ną, o pas­kui nu­ve­dė le­vus pas ka­ra­lių už­klaus­tų, ką su tais ve­ža­mais le­vais da­ry­tų.
– Tu­rė­kis sau, – at­sa­kė ka­ra­lius.
Po tre­jų me­tų at­ėjo pas ka­ra­lių, kad jį tris kar­tus už­gau­ti teip, kaip bu­vo su­lyg­ta. Ka­ra­lius da­vė­si, bet nuo kar­to tas sūnus teip smar­kiai už­kir­to, kad jau dau­giaus kirs­ti ne­be­rei­kė­jo... O sūnus, ži­no­ma, ant jo vie­tos ka­ra­liu­mi li­kęs, lai­min­gai gy­ve­no.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/04/stiprus-sunus/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

1 komentaras  

  • DL LALA says:

    Giera pasaka apie sunu nieko blogo niegaliu pasakiti tikrai giera pasaka.
    Biet rasisiena dviajatui.

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button