Vaikinas nepaprasta jėga


Pasakos

Vie­nas vai­ki­nas bu­vo le­vo olo­je dau­giaus kaip per de­šim­tį me­tų, ės­da­mas tik ža­lią mė­są. Su lai­ku ­jam toks gy­ve­ni­mas nu­si­bo­do, per tat anas iš olos išėjo. Bet le­vas, su­ti­kęs jį, iš­pė­rė jį ge­rai, įgin­da­mas olon at­gal. Kad le­vas ėjo me­džio­tų, tai tą olą už­vers­da­vo di­de­liu ak­me­niu, kad vai­ki­nas ne­be­ga­lė­tų dau­giaus lau­kan iš­ei­ti. Bet vai­ki­nas greit nu­ver­tė tą ak­me­nį ir vėl išėjo iš olos. Le­vas vėl jį iš­lu­po, įgi­nęs olon ir už­ver­tė dar di­des­niu ak­me­niu olos an­gą. Bet vai­ki­nas ir tą ak­me­nį nu­ver­tė. Ta­da le­vas su­ti­kęs no­rė­jo vėl jį lup­ti, bet vai­ki­nas įpy­kęs per­plė­šė le­vą per pu­sę ir nu­ė­jo pas mo­kin­to­ją in dva­rą. Mo­kin­to­jas jį priė­mė ir siun­ti­nė­jo in mo­kyk­lą. Tas vai­ki­nas vie­ną sa­vai­tę ro­miai gy­ve­no, bet an­trą sa­vai­tę su­rin­ko ki­tų vai­ki­nų ke­pu­res, pa­kė­lė tro­bą, pa­ki­šo tas ke­pu­res po tro­bos pa­ma­tu ir už­vo­žė ana. Da­gir­dęs apie tą, mo­kin­to­jas lie­pė vai­kams tą sve­tį pa­vers­ti ant že­mės ir ap­kul­ti, bet tas iš­svai­dęs tuos vai­kus in vi­sas pu­ses ir pa­tį mo­kin­to­ją tren­kė in že­mę, o pas­kui pri­ver­tė jį ei­ti drau­ge ke­lio­nėn.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/09/vaikinas-nepaprasta-jega/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

1 komentaras  

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button